12 มิถุนายน 2562

ครอบครัวสถาปัตย์เกษตร
ในการร่วมโครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากร
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

หัวข้อ
“จากวิสัยทัศน์ สู่กลยุทธ์”

โดยกิจกรรมในช่วงบ่าย
เป็นการระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากร

มีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่ม A1 – A2 : หัวข้อ “การเป็นที่รู้จัก : ภายนอก/ภายใน มก.”
กลุ่ม B1 – B2 : หัวข้อ “การก้าวสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ”

ทั้งนี้ คณะฯจะนำข้อคิดเห็นดังกล่าว
ไปจัดทำกลยุทธ์ของคณะฯเพื่อให้ครอบครัวเรา
ร่วมกันขับเคลื่อนให้ “สถาปัตย์เกษตรได้เป็นที่รู้จัก”
และก้าวสู่การเป็น “องค์กรสุขภาวะ” ต่อไป🎍🎄🌻

ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก