28 มิถุนายน 2562 นิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.
เข้ารับการตรวจสุขภาพ จากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพื่อให้นิสิตได้รับบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่ง กิจกรรมในวันนี้ ประกอบไปด้วย 🍀1.กิจกรรมการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองโรคแรกเข้าของนิสิตใหม่ 🍀2.กิจกรรมให้นิสิตสมัครบัตรทอง เน้นนิสิตที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดให้เข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเมื่อมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินรุนแรงและต้องการ การรักษาต่อเนื่องที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ที่นิสิตและครอบครัวต้องรับผิดชอบเอง ณ บริเวณโถงไข่ และห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.😊