13 มิถุนายน 2562 ครอบครัวสถาปัตย์เกษตร ในการร่วมโครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562
ได้ทัศนศึกษาระบบนิเวศเขื่อนขุนด่านปราการชล และดูงานวิสาหกิจชุมชน บ้านหินตั้ง ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก