23 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. ได้เปิดงานและร่วมชมนิทรรศการ
“โครงการแสดงผลงานนิสิต: งานแสดงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 TOMATO (ท้อ-มะ-ท้อ) AKU THES/IS/AUCE EXHIBITION โดยกิจกรรมในวันนี้ มีการบรรยายจากวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่  คุณไพทยา บัญชากิตติคุณ จาก Atom design  คุณดนัยวิทย์ อยู่คง จาก LOKOH=  คุณนำชัย แสนสุภา จาก Shma Company Limited  คุณฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล จาก Chat Architect ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าว มีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า Cental world