13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมสุดท้าย ก่อนปิดโครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ ประธานคณะทำงาน โครงการ AKU Green Move (การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย) ได้นำเสนอ โครงการ AKU Green Move (การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย) และรายงานผลการดำเนินโครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single use plastic) ลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ปริมาณขยะปัจจุบัน ปริมาณขยะ/สัปดาห์ และนำข้อมูลดังกล่าว ไปพัฒนาปรับปรุงคณะสถาปัตย์ มก. ทางกายภาพ เพื่อให้คณะสถาปัตย์ มก. ก้าวสู่การเป็นอาคารสถานศึกษา สุขภาวะตามเกณฑ์ WELL และ LEED ต่อไป ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก