คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 8 กรกฎาคม 2562 🍀 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง)
9 กรกฎาคม 2562 🌻 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 10 กรกฎาคม 2562 🍂 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) 🌾 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) 11 กรกฎาคม 2562 🍃 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 🌼 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) ณ ห้องประชุม 2 และห้องประชุม นคร ศรีวิจารณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.