30 มิถุนายน 2562 – 31 กรกฎาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนิสิตในระดับนานาชาติ (International Student Workshop) หัวข้อ 2019 Rural – up Program ณ ไต้หวัน
สำหรับโครงการ 2019 Rural-up Program จัดโดย National Chung Hsing University (NCHU) และมหาวิทยาลัยในเมืองไทจง (Taichung) ร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลของไต้หวัน ได้เชิญนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จากเอเชีย ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในชนบทไต้หวัน จากมุมมองจากนานาประเทศ โดยนิสิตจากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับนักศึกษา จากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัย Tunghai เข้าไปพัฒนาชุมชน Gongliaoping ตั้งอยู่บนเขาทางตอนเหนือของเมืองไทจง นิสิตได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ และรับฟังความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชน Gongliaoping เพื่อตอบรับการท่องเที่ยวในรูปแบบ Agro-tourism ผลงานการออกแบบประกอบด้วย เส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน การปรับปรุงศูนย์ชุมชนและภูมิทัศน์โดยรอบ และการปรับปรุงอาคารเก็บส้มเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ทั้งนี้ นิสิตได้นำเสนอผลงาน ให้แก่อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับผลการตอบรับที่ดีมาก หลังจากนั้นนิสิตได้นำข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาปรับปรุง และก่อสร้างในพื้นที่จริงร่วมกับคนในชุมชน รวมถึงนำเสนอให้กับหน่วยงานรัฐบาลของไต้หวัน เพื่อของบประมาณพัฒนาในอนาคตต่อไป ขอขอบคุณภาพและข้อมูล : เพจ Land Arch KU