1 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวุฒิ แย้มยลงาม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย บุคลากร
เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 81 และพิธีเปิดอาคารใหม่ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.