10 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวุฒิ แย้มยลงาม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ และ นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตเกิดความประทับใจและมีความภาคภูมิใจ ในการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเพื่อให้นิสิตเรียนรู้วิถีชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัย ที่เอื้ออำนวยต่อการปรับตัวของนิสิตใหม่ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน