18 กรกฎาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. จัดโครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เวลา 12.00 – 17.00 น.
ให้แก่นิสิตในระดับปริญญาตรี ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.