19 – 23 สิงหาคม 2562 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้จัดโครงการ International Student Workshop on Designing Resilient and Sustainable Peri-Urban Landscape in Thailand โดยดำเนินการร่วมกับ National Chung Hsing University, Taiwan ณ ห้องนคร ศรีวิจารณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.