การจัดทำแผนกลยุทธ์ตามเกณฑ์ Edpex

10 กันยายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และหน่วยประกันคุณภาพ

ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2
ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ตามเกณฑ์ Edpex

ณ ห้อง นคร ศรีวิจารณ์