5 กันยายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พร้อมด้วย ผู้บริหาร

ให้การต้อนรับ
ผู้บริหารจาก

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

และได้ร่วมกันลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
🌱สร้างเครือข่ายทางวิชาการ
🌱กิดความร่วมมือและการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
🌱ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และการทำงาน
ในระบบทีมของอาจารย์และนักศึกษา ทั้งสองสถาบัน
🌱เพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทั้งด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การออกแบบเชิงปฏิบัติการ
การทัศนศึกษา การอบรมสัมมนา การประชุมทางวิชาการ
การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา

ณ ห้อง นคร ศรีวิจารณ์