10 กันยายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พร้อมด้วย

อ.ดร.อรช กระแสอินทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
จาก Niigata Institute of Technology

โดยนำเยี่ยมชมคณะฯ
และสังเกตการณ์การเรียนในวิชา 0120413 Design VI

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์