14 กันยายน 2562

กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
ร่วมกับ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ
และความเป็นอยู่ที่ดีภายในองค์กร
ในการบรรยายและแลกเปลี่ยนในหัวข้อ

“นิสิตกับการสร้างสุข(ภาวะ)
แนวทางการรับมือกับนิสิตป่วยโรคซึมเศร้า
สำหรับอาจารย์และบุคลากร”

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
จำนวน 2 ท่าน

ได้แก่
นพ. นรวีร์ พุ่มจันทร์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
จากสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
และ
ผศ. พต.หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์
อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และผู้อำนวยการ สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

ณ ห้องทองพันธ์ุ พูนสุวรรณ