14 กันยายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พร้อมด้วย

ผู้บริหาร บุคลากร และ นิสิต

ร่วมกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ แปลงปลูกต้นไม้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซอยพหลโยธิน 45

ทั้งนี้ ผู้บริหาร มก. ได้เยี่ยมชม
กิจกรรมการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พร้อมมอบผลไม้ และโอวาท แก่นิสิต

ณ โถงไข่ ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.