14 กันยายน 2562

กิจกรรมช่วงเช้า
ในโครงการวันพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจำปี 2562

ทีมงาน GEPP YOUR WASTE
มาบรรยายให้ความรู้
🍃 วิธี และ ข้อดี ของการแยกขยะ
🍃 การนำขยะที่แยกไปใช้ประโยชน์

ให้แก่
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.
#คิดและทำอย่างสร้างสรรค์