31 สิงหาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวุฒิ แย้มยลงาม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

พร้อมด้วย หน่วยกิจการนิสิต
และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

ร่วมกิจกรรม

โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 8/62

ที่จัดโดย
หน่วยพัฒนาและฝึกอบรมนิสิต
งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต มก.

ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด บ้านภูมิเวท