16 กันยายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ในฐานะผู้บริหารจาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🍃เข้าร่วมการเสวนา
“กรุงเทพ…ที่ทุกภาคส่วนอยากให้เป็น”

โดยในกิจกรรมครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโต
อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมอาคาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้ร่วมเสวนา และร่วมกิจกรรมระดมสมอง สะท้อนความคิด
นโยบายสิ่งแวดล้อมเมือง…ผ่านงานวิจัย :
เพือส่งต่อ…(ว่าที่)ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

ณ ห้องประชุมกมลทิพย์
โรงแรม เดอะ สุโกศล🍃