บรรยากาศการซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562

5 ตุลาคม 2562

บรรยากาศการซ้อมใหญ่
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี 2562

ของ

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์🎓