ภาพบรรยากาศ#1 วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562👩‍🎓👨‍🎓

10 ตุลาคม 2562

ภาพบรรยากาศ#1

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2562👩‍🎓👨‍🎓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท
แก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน

👨‍🎓กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติบัตรเรียนดี (เกียรตินิยม)

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์