เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาของหน่วยงานต่าง ๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวุฒิ แย้มยลงาม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

พร้อมด้วยบุคลากร

ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

30 กันยายน 2562
👨‍🍳สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

2 ตุลาคม 2562
👩‍💼สถาบันวิจัยและพ้ฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์