โครงการอบรมเชิงบรรยาย "แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย"

13 กันยายน 2562

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์

ได้ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงบรรยาย
“แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย”

ภายใต้ โครงการ AKU Research Academy
ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยวิทยากร
คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช
อดีตหัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย

ปัจจุบัน
เป็น ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการวิจัยอิสระ
วิทยาวิจัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

ณ ห้องประชุมนครศรีวิจารณ์