วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 53 ปี

17 ตุลาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พร้อมด้วย บุคลากร

ร่วมแสดงความยินดี

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย
ครบรอบ 53 ปี

ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มก.