โครงการ “พิธีไหว้ครูช่างสถาปัตย์เกษตร”

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้จัดโครงการ

“พิธีไหว้ครูช่างสถาปัตย์เกษตร”

โดยมีวัตถุประสงค์
🌾เพื่อให้นิสิตได้บำเพ็ญคุณธรรมและจริยธรรมคือความกตัญญูรู้คุณ
ต่อครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้
🌾เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นิสิตในการเรียนศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรม
🌾เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีจากการมีส่วนร่วมในการร่วมทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสามารถทางศิลปกรรมของนิสิต

ณ โถงไข่ ชั้น 1 คณะสถาปัตย์ มก.