การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

3 ธันวาคม 2562

ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
เนื่องในโอกามหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562

ระหว่าง

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผศ.รัชด ชมภูนิช
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ศนิ ลิ้มทองสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ ดร.สุปรีดา อดุลย์ยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง
ให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข

โดยมีเป้าหมายสูงสุด

คือ ชุมชนมีความสุข ผู้รับบริการมีความสุข บุคลากรมีความสุข
และโรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งความสุข

ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รับผิดชอบโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ

ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ขอขอบคุณภาพและข่าว :
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ news.ch7.com