โครงการสัมมนาเรื่อง "มาทำความรู้จัก EdPEx กันเถอะ"

4 ธันวาคม 2562

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

☘️เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง
“มาทำความรู้จัก EdPEx กันเถอะ”

ผู้รับผิดชอบโครงการ : หน่วยประกันคุณภาพ

โดยวิทยากร
คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์

ในหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
🍂การจัดการเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาคุณภาพ
🍂ที่มาของเกณฑ์ EdPEx
🍂ค่านิยมและแนวคิดหลักขององค์กรที่เป็นเลิศ
🍂Leadership
🍂Strategic Management
🍂Customer and Market Focus
🍂Data, Information and Knowledge Managemwnt
🍂Human Resource Focus
🍂Operation Excellence

ณ ห้องทองพันธุ์ พูนสุวรรณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์