พิธีส่งมอบอาคาร “เรือนสุขใจ” รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ. อุดรธานี

10 ธันวาคม 2562

ส่งมอบอาคาร “เรือนสุขใจ”
รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ. อุดรธานี

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

พร้อมด้วย

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี
กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

และนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี และคณะผู้บริหาร

ร่วมเปิดอาคาร“ เรือนสุขใจ” ที่พักคอยสำหรับญาติ
ตาม “โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย”

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

อาคาร “เรือนสุขใจ” เป็น 1 ใน 21 พื้นที่
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ซึ่งมูลนิธิเอสซีจีร่วมกับกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเอสซีจี

ร่วมกันออกแบบพัฒนาเพื่อเป็นพื้นที่อยู่ดีมีสุข
ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

ดำเนินการผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม
ผ่านการสอบถามความต้องการของ ผู้ป่วย ญาติ หมอ พยาบาล มุ่งสู่การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการมารับบริการของประชาชนและชุมชน

รวมถึงการสร้างพื้นที่เพื่อการใช้ชีวิตอย่างอยู่ดีมีสุข
ภายในโรงพยาบาล และจะขยายผลการดำเนินงานต่อจนครบทั้ง 21 แห่ง

โดยร่วมมือกับภาคีนักออกแบบและเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ในภูมิภาคที่ตั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ มีกำหนดก่อสร้างและส่งมอบภายในปี พ.ศ. 2563 ต่อไป

สถาปนิก: สกลพัฒน์ พันธุ์อำไพ
กระบวนการมีส่วนร่วม: กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
ก่อสร้าง: หน่วยงาน Cement and Construction Solution (CCS)

ขอขอบคุณภาพและข่าว :
เพจ Built Environment for Health and Well-being